Етички принципи

Етички принципи

Светската физиотерапија (WP) очекува физиотерапевтите да:

  • ги почитуваат правата, личното достоинство, приватноста и автономијата на сите поединци;
  • се усогласат со законите и прописите со кои се регулира физиотерапевтската пракса во државата;
  • да ги практикуваат и политиките на нивните професионални здруженија и регулаторни тела;
  • прифатат одговорност за практикување на здраво професионално расудување;
  • обезбедат чесни, компетентни и одговорни професионални услуги;
  • обезбедат правични, еднакви, инклузивни и квалитетни услуги;
  • наплаќаат и добиваат правично ниво на наградување за нивните услуги;
  • обезбедат точни и соодветни информации за пациентите/клиентите, до другите агенции и заедницата за физикална терапија;
  • придонесат за планирање и развој на услуги кои се однесуваат на здравствените потреби на заедницата.

Ethical principles


The World Confederation for Physical Therapy (WCPT) expects physical therapists to:


• respect the rights, personal dignity, privacy and autonomy of all individuals
• comply with the laws and regulations governing the practice of physical therapy in the country in which
they practise and the policies of their professional associations and regulatory bodies
• accept responsibility for the exercise of sound professional judgement
• provide honest, competent and accountable professional services
• provide fair, equitable, inclusive and quality services
• charge and receive a just and fair level of remuneration for their services
• provide accurate and appropriate information to patients/clients,1 to other agencies and the community
about physical therapy
• contribute to the planning and development of services which address the health needs of the
community

Facebook
Twitter
LinkedIn
https://world.physio/sites/default/files/2022-03/PS-2022-Ethical_responsibilities_principles_Eng.pdf

Easy flossing курс – Скопје 2022

На 11 јуни 2022 година во аудиториумот на Жан Митрев клиника се одржа Easy flossing курс во организација на Македонското физиотерапевтско зружение во соработка со Easy flossing Academy од Германија. Едукацијата беше спроведна од сертифициран инструктор Г-дин Ивица Стојковиќ (Србија) од Physio motion Srbija . 

На курсот активно учествуваа седум физиотерапевти од различни региони од Македонија при што имаа можност да се едуцираат за примена на голем број на флосинг апликации и комбинирање на истата со други мануелни техники .

Воедно ова се првите македонски физиотерапевти кои се и официјално сертифицирани во Македонија за примена на оваа техника . Истите од денес се наоѓаат и нашата веб платформа www.fizioterapevti.mk и се лесно достапни за пациентите кои имаат потреба од овој тип на третман .

Имајки предвид одличната презентација и професионалноста на колегата Ивица Стојковиќ наскоро повторно ќе биде спроведен истиот курс.

За повеќе информации за нашите нови настани следете на нашата веб страница и нашите социјални медиуми (facebook@makfizio , insta@mfz.mk) .

dry needling

Курс Zensegrity Dry needling

Македoнското физиотерапевтско здружение организира курс Zensegrity Dry needling во периодот од 27.05 до 29.05.2022 година во Скопје .Предавачи на настанот се Кристоф Струмф (Германија) и Ален Лилич (Словенија)

Zensegrity Dry needling претставува ефикасна медицинска метода, која се користи за третирање на мускулна болка преку стимулирање на нервите во мускулите и меките ткива со акупунктурни игли, што доведува до ослободување на хормонот ендорфин, со што се намалува болката, се намалува воспалението, се подобрува миофасцијалната дисфункција, се подобрува мобилноста на зглобовите и се враќа функционалноста на зглобовите.


Котизација за учество на курсот е 300€ во денарска против вредност за членовите на МФЗ,
и 350€ за сите останатите учесници.-

Рана котизација до 25 април 300€.
– Доцна котизација до 10 мај 350€.

Повеќе информации на:
– +38978519299
– +38978652788

Регистрација за учество на курсот на следниот линк :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf857BVmo8TxK83cy8ou7TG8yprJg0ZTvXGeB3bUuPetdK3sA/viewform?fbclid=IwAR0Y8sz_UWHGwRZqS2lMC0SkTs7VwHF6hu0uJqmFJEmAoVhoOu2gCzC2_Yk