Macedonian Society Of Physiotherapists
  1. Продолжување на активностите за лобирање кај надлежните институции за донесување на закон за самостојна физиотерапевтска дејност
  2. Зголемување на бројот на членовите, преку анимирање на студените во завршната година на студиите за физиотерапевти ;
  3. Медиумски настапи за зголемување на видливоста на здружението;
  4. Барање на донации и спонзорство од домашни и странски организации/институции за обезбедување на средства за работа;
  5. Соработка со слични организации од земјава и од странство;
  6. Организирање на едукативни настани и курсеви за доедукација
  7. Учество на конгреси и семинари во странство
X