Macedonian Society Of Physiotherapists

Креирање на политики за создавање на услови за донесување на закон за воведување на самостојна физиотерапевтска пракса и формирање на физиотерапевтска комора за лиценцирање на физиотерапевтите на територијата на Република Македонија;

Организирање на физиотерапевтски стручни и научни собири со цел едукација и доедукација

Заштита на интересите на физиотерапевтите и физиотерапевтскиот труд;

Директно и индиректно помагање на членовите на македонското физиотерапевтско здружение во спроведувањето на научни истражувања и воведување на пракса базирана на докази;

Координација и усогласување на работата на членовите на здружението на територијата на Република Македонија;

Поттикнување, организирање и активирање на членовите на македонското физиотерапевтско здружение во напорите за афирмација и развој на физиотерапевтската теорија и практика;

X