Macedonian Society Of Physiotherapists

Средни медицински училишта:

 1. Средно медицинско училиште на град Скопје ‘’Д-р Панче Караѓозов’’.
 • Физиотерапевтски техничар, четиригодишно средно стручно образование.
 1. Училишен медицински центар ‘’Никола Штејн’’ – Тетово.
 • Физиотерапевтски техничар, четиригодишно средно стручно образование.
 1. Општинско средно медицинско училиште ‘’Д-р Јован Калаузи’’ – Битола.
 • Физиотерапевтски техничар, четиригодишно средно стручно образование.
 1. Средно стручно општинско училиште ‘’Димитрија Чуповски’’ – Велес.
 • Физиотерапевтски техничар, четиригодишно средно стручно образование.
 1. Средно општинско училиште ‘’Мирче Ацев’’ – Прилеп.
 • Физиотерапевтски техничар, четиригодишно средно стручно образование.
 1. Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид ‘’Димитар Влахов’’ – Скопје.
 • Физиотерапевтски техничар, четиригодишно образование.
 1. Средно општинско училиште ‘’Јане Сандански’’ – Струмица.
 • Физиотерапевтски техничар, четиригодишно средно стручно образование.
 1. Средно општинско училиште ‘’Јане Сандански’’ – Штип.
 • Физиотерапевтски техничар, четиригодишно средно стручно образование.

Високо образование за физиотерапевти:

 1. Висока медицинска школа Битола – Универзитет “СВ.Климент Охридски” Битола.
 • Назив на стручниот профил: Дипломиран физиотерапевт.
 • Тригодишно стручно образование.
 1. Висока здравствена школа,– Универзитет “Гоце Делчев” Штип.
 • Назив на стручниот профил: Дипломиран Физиотерапевт.
 • Тригодишно стручно образование.
 1. Медицински факултет “Св.Кирил и Mетодиј” – Скопје.
 • Назив на стручниот профил: Дипломиран физиотерапевт.
 • Тригодишно стручно образование.
 1. Колеџ за медицинска козметологија и физиотерапија – МИТ Универзитет.
 • Тригодишно стручно образование.
 1. Државен универзитет во Тетово – Тетово.
 • Стручни студии во Дебар.
 • Назив на стручниот профил: Дипломиран физиотерапевт.
 • Тригодишно стручно образование.

Втор циклус специјалистички студии за физиотерапевти

 1. Медицински факултет – Универзитет “Гоце Делчев” –Штип .
 • Специјализација за рефлексотерапија и акупресура.
 • Специјализација за кинезитерапија.
 • Специјализација за рехабилитација на деца и корекција на телесни деформитети.
 1. Висока медицинска школа Битола – Универзитет “СВ.Климент Охридски” Битола.
 • Специјализација за рехабилитација во ортопедија, хирургија и трауматологија.
 • Специјализација за рехабилитација во неврологија.
 • Специјализација за рехабилитација во психијатрија.
 • Специјализација за рехабилитација во домашни услови.
 • Специјализација за рехабилитација во детска возраст.