Macedonian Society Of Physiotherapists

Според статутот на Македонско физиотерапевтско здружение

  • Во  здружението  може да членуваат само физиотерапевти со високо  образование  или студенти во последната година на образованието.
  • Зачленувањето се врши со потпишување на пристапница, и уплата од  месечна или годишна чланарина.
  • Регистарот на членството се ажурира еднаш годишно 
  • Колегите кои ги исполнуваат условите за членство потребно е да ги испратат потребните документи  заедно со  потполнетата on-line пристапница и доказ на уплата на членарина .
  • Зачленувањето може да се изврши и преку пошта со испраќање на потребните податоци на следната адреса ; ул.Димо Хаџи Димов бр.70/9 Скопје

Следете ги чекорите и пополнете ги податоците за да направите успешна регистрација за членство.