Macedonian Society Of Physiotherapists

Блаже Арсов
Претседател

Дипломиран Физиотерапевт специјалист по рехабилитација при хирургија , ортопедија и трауматологија
е-маил : president@mfz.mk

Никодин Велјаноски
Потпретседател

Дипломиран Физиотерапевт Специјалист по рехабилитација при хирургија ,ортопедија и трауматологија е-маил: nikodin.veljanoski@mfz.mk

Денис Арсовски
Генерален секретар

Дипломиран физиотерапевт Специјалисист по рехабилитација при хирургија,ортопедија и травматологија Е-маил: secretary@mfz.mk

Направи промена
Зачлени се и ти!

X