УКЛО објави Конкурс за упис на магистерски и докторски студии !

Конкурс за упис на пет студенти физиотерапевти на втор циклус на студии за академската 2017/2018 година на Висока медицинска школа – Битола

Повеќе информации на линкот :  http://univerzitet.mk/