Macedonian Society Of Physiotherapists

Конференција – Клиничка Физиотерапија

Почитувани колеги,

Во име на Научниот одбор на конференцијата  “Клиничка Физиотерапија”кој ќе се одржи на 15 – 16.12.2018 година во Жан Митрев Клиника – Скопје, во организација на Македонското Физиотерапевтско Здружение, Ве повикуваме за пријава на своите трудови за учество на истиот.

Почитувани колеги на вториот ден од семинарот ќе се одржат две работилници и тоа:

– Работилница – Терапевтски пристап кај пациенти со мозочен удар базиран на PNF и Bobath концептите – која ќе ја одржи Стојан Стоев, IPNF Certified Therapist, IBITA Certified Therapist, Бугарија;

– Работилница за РЕСПИРАТОРНА ФИЗИОТЕРАПИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ХОББ – која ќе ја одржи Олгица Димитров, Дипл. Физиотерапевт, Македонија.

 Учеството на работилниците е со претходно пријавување !

Теми на кои може да пријавите трудови се следните:

 • Физиотерапија во хирургија;
 • Физиотерапија во ортопедија;
 • Физиотерапија во кардиохирургија;
 • Физиотерапија во неврологија;
 • Физиотерапија во педијатрија;
 • Респираторна физиотерапија;
 • Слободни теми.

Ве молиме, апстрактите да се испратат најдоцна до 20.11.2018 година, на следната емаил адреса: apstrakti2018@mfz.mk, во електронски формат (MS Word, .doc или .docx).

Апстрактот треба да содржи до 250 зборови. Треба да се состои од: Вовед, Цели, Методи, Резултати, Заклучок и Клучни зборови.

Првата страница треба да содржи:

 • Наслов на трудот, име и презиме на авторите во облик Име и Презиме, име на установата од која доаѓаат;
 • Клучни зборови (3 – 6), одвоени со запирка и болдирани;
 • Текстот започнува на следната страница после насловната страна и апстрактот;
 • Текстот на трудот се пишува со единечен проред и фонт Times New Roman, големина 12
 • Апстрактите/трудовите може да бидат напишани на македонски/српски/хрватски/англиски јазик.

Комплетниот труд може да има максимално до 15 страници и треба да содржи и дискусија.

ИСПРАТЕНИТЕ ТРУДОВИ ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО ЗБОРНИК НА НАСТАНОТ.

ПРОГРАМА:

Локација:Жан Митрев Kлиника

Термин:10:00 часот,15/16.12.2018  (сабота/недела)

Регистрација на учесници: 10.00 – 10.45


Агенда:

Прв ден: 15.12.2018

11.00 – Отварање на настанот

11.10 – 11.25  “Минимално инвазивна остесинтеза” – Доц.Др. Константин Митев, Жан Митрев Клинка

11.30 – 11.45 “Физиотерапевтски пристап кај пациент со ревизиска ендопротеза на колк – приказ на случај” Дипл. ФТ. Лепосава Јовановска, Жан Митрев Клиника

11.50 – 12.05 – “Физиотерапевтски пристап кај пациент после политраума – приказ на случај” Спец. Физ. Виктор Костадинов, Жан Митрев Клиника

12.10 – 12.30 ПАУЗА

12.35 – 12.50 – “Терапевтски пристап кај пациенти со мозочен удар базиран на PNF и

Bobath концептите “ – Стојан Стоев, IPNF Certified Therapist, IBITA Certified

Therapist, Бугарија

12.55 – 13.10 – “Менаџирање на Синдром на конверзија со физикална терапија” – Дипл. ФТ. Рита Синани – Халими

13.15 – 13.30 – “Физиотерапија кај пациенти со Цистична фиброза” Спец. ФТ Аријан Селмани

13.35 – 13.50 – Комерцијална презентација – ЕЛМЕД Скопје

13.55 – 14.10 – Комерцијална презентација – Фитофарм

14.15 – 14.45 – ДИСКУСИЈА

Втор ден: 16.12.2018

Локација:Жан Митрев Kлиника

Регистрација на Учесници: 09.30

  

Агенда:                                              

10.00 – 11.00 РАБОТИЛНИЦА – “Терапевтски пристап кај пациенти со мозочен удар базиран на PNF и Bobath концептите “ – Стојан Стоев, IPNF Certified Therapist, IBITA Certified Therapist, Бугарија

ПАУЗА

11.15 – 12.15 РАБОТИЛНИЦА – РЕСПИРАТОРНА ФИЗИОТЕРАПИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО Хронична Опструктивна Белодробна Болест (ХОББ) – Олгица Димитров, Дипл. Физиотерапевт, Македонија.

12.30 – Доделување на сертификати

Целата програма можете да ја симнете во PDF на следниот линк.


Котизација:

 • Учество само на првиот ден од настанот (15.12) – членови на МФЗ – 800мкд
 • Учество само на првиот ден од настанот (15.12) – останати учесници – 1200мкд
 • Учество на двата денови од настанот (вклучувајќи ги двете работилници) – членови на МФЗ – 1200 мкд
 • Учество на двата денови од настанот (вклучувајќи ги двете работилници) – останати учесници – 1800 мкд
 • Котизација – учесници надвор од Р. Македонија – 50€

Котизација за учество на настанот до 20.11.2018 изнесува:

 • 800 денари за членови на Македонското Физиотерапевтско Здружение
 • 1200 денари за останати физиотерапевти и учесници;
 • 30€ за физиотерапевти и останати учесници надвор од Република Македонија.

 

Котизација за учество на настанот по 20.11.2018 изнесува:

 • 1000 денари за членови на Македонското Физиотерапевтско Здружение
 • 1500 денари за останати физиотерапевти и учесници;
 • 40€ за физиотерапевти и останати учесници надвор од Република Македонија.

Уплатата може да се изврши на следната жиро с-ка:

Македонско Физиотерапевтско Здружение

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ – 210072165990137

Со назнака – КОНФЕРЕНЦИЈА КЛИНИЧКА ФИЗИОТЕРАПИЈА 2018

 

За уплати надвор од МКД:

SWIFT: TUTNMK22

IBAN: MK07210300000285724

Форма за Регистрација:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc63O_Xqg6dBQ1bOdcIHVl84r5VQTfbyJzCG1aUrf1tyuhM2w/viewform


Dear colleagues on the second day of the seminar will be held two workshops:

WorkshopTherapeutically Approach with stroke patients based on PNF and BOBATH Concepts – Stojan Stoev, IPNF Certified Therapist, IBITA Certified Therapist, Bulgaria;

WorkshopRESPIRATORY PHYSIOTHERAPY IN PATIENTS WITH COPD – Olgica Dimitrov, Grad. Physiotherapist, Macedonia.

On behalf of the Scientific Board of the Conference “Clinical Physiotherapy”, which will be held from 15 to 16 December 2018 in Zen Mitrev Clinic – Skopje, organized by the Macedonian Society of  Physiotherapists, we invite you to apply your papers for participation on the conference.

The topics are the following:

 • Physiotherapy in surgery;
 • Physiotherapy in orthopedics;
 • Physiotherapy in cardiac surgery;
 • Physiotherapy in neurology;
 • Physiotherapy in pediatrics;
 • Respiratory Physiotherapy;
 • Free themes.

Please send the abstracts no later than November 20, 2018, to the following e-mail address: apstrakti2018@mfz.mk, in electronic form (MS Word, .doc or .docx).

The abstract should contain up to 250 words. It should consist of: Introduction, Goals, Methods, Results, Conclusion and Keywords.

The first page should contain:

 • Title of the labor, name and surname of the authors in the form Name and Surname, name of the institution from which they come from;
 • Keywords (3 – 6), separated by commas and bolded;
 • The text starts on the next page after the cover page and the abstract;
 • The text of the paper is written with a single spacing and font Times New Roman, size 12

Abstracts / works can be written in Macedonian / Serbian / Croatian / English.

The complete paper can be up to 15 pages maximum and should include discussion.

THE ABSTRACTS WILL BE PUBLISHED IN THE APSTRACT BOOK OF THE EVENT.

Registration fee for the event until 20.11.2018 is:

 • 800 MKD for members of the Macedonian Society of Physiotherapists
 • 1200 MKD for other physiotherapists and participants;
 • 30 € for physiotherapists and other participants outside the Republic of Macedonia.

Registration fee for the event after 20.11.2018 is:

 • 1000 MKD for members of the Macedonian Society of Physiotherapists
 • 1,500 MKD for other physiotherapists and participants;
 • 40 € for physiotherapists and other participants outside the Republic of Macedonia.

The payment can be made to the following bank account:

Macedonian Sosciety of  Physiotherapists

NLB TUTUNSKA BANKA AD SKOPJE – 210072165990137

CONFERENCE CLINICAL PHYSIOTHERAPY 2018

 

For payments outside MKD:

SWIFT: TUTNMK22

IBAN: MK07210300000285724

Registration Form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOygheRKjOywvtWlqLpTJ94jDSXoyQisBa1eznD1CY0EouKg/viewform

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *