Macedonian Society Of Physiotherapists

Македонското физиотерапевтско здружение ги има прифатено етичките принципи на Светската физиотерапија (WCPT) превземени од нивната веб страница и истите се задолжителни за членови на МФЗ

Етички принципи

Светската физиотерапија (WPT) очекува физиотерапевтите да:

  • почитувајте ги правата, личното достоинство, приватноста и автономијата на сите поединци;
  • се усогласат со законите и прописите со кои се регулира физиотерапевтската пракса во државата;

да ги практикуваат и политиките на нивните професионални здруженија и регулаторни тела;

  • прифатат одговорност за практикување на здраво професионално расудување;
  • обезбедат чесни, компетентни и одговорни професионални услуги;
  • обезбедат правични, еднакви, инклузивни и квалитетни услуги;
  • наплаќаат и добиваат правично ниво на наградување за нивните услуги;
  • обезбедат точни и соодветни информации за пациентите/клиентите,до другите агенции и заедницатаза физикална терапија;
  • придонесатза планирање и развој на услуги кои се однесуваат на здравствените потреби на заедницата.