Аријан Селмани

Колегата Аријан Селмани како член на извршниот одбор беше претставник на Македонското физиотерапевтско здружение на Првиот Меѓународен конгрес на физиотерапевти во Приштина, Косовo во периодот од 19-20 октомври 2018 година. Воедно колегата се обрати на присутните со две свои презентации на тема “Физиотерапија кај Цистична Фиброза” и “FMS – Therapy of Future”

Anëtari i Bordit Drejtues të Shoqatës Maqedonase të Fizioterapisë me pjesëmarjen e tij në Kongresin e parë Ndërkombëtar të Fizioterapisë në Kosovë ,Me temat: “Fizioterapia dhe Fibroza Cistike”; “FMS terapia e ardhmërisë ”